Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Lesen CIDB

Syarat Permohonan Lesen CIDB

Pendaftaran Baru / Pembaharuan / Penambahan Kategori & Kod Bidang

Syarikat harus berdaftar dengan salah satu pendaftar perniagaan dibawah:

 • Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSM (Pendaftaran Syarikat /Pendaftaran Perniagaan/ Perkongsian Liabiliti Terhad) - ROB / ROC / PLT
 • Pendaftaran Perniagaan Sabah - Lesen Perniagaan - Borang B
 • Pendaftaran Perniagaan Sarawak - Pendaftaran Perniagaan (Cap 64), Ekstrak Perniagaan & Lesen Perdagangan – Borang I
 • Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)
 • Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (ROS)
 • Pemohon terdiri daripada salah seorang Pengarah / Pemilik/ Ahli Lembaga Pengarah / Ahli jawatankuasa tertinggi.
 • Seorang pemohon hanya dibenarkan memohon 1 pendaftaran untuk satu syarikat.
 • Pendaftaran syarikat dengan agensi lain / orang kompeten dengan agensi lain, mestilah masih dalam tempoh sahlaku (sekiranya ada)

Gred & Kategori Pendaftaran Kontraktor

GredKeupayaan Menender (RM)Kelayakan Modal Minimum (RM)
G1Tidak melebihi 200,0005,000 / 10,000 (SPKK)
G2Tidak melebihi 500,00025,000
G3Tidak melebihi 1,000,00050,000
G4Tidak melebihi 3,000,000150,000
G5Tidak melebihi 5,000,000250,000
G6Tidak melebihi 10,000,000500,000
G7Tiada hadLebih dari 750,000

Setiap kontraktor akan didaftarkan oleh CIDB mengikut gred pendaftaran berdasarkan kepada keupayaan dan kemampuan kontraktor memenuhi syarat-syarat kriteria pendaftaran kontraktor yang telah ditetapkan. Gred pendaftaran kontraktor adalah untuk menentukan had keupayaan menender / menjalankan kerja.

Terdapat empat (4) kategori pendaftaran iaitu:

 • Pembinaan Kejuruteraan Awam (CE)
 • Pembinaan Bangunan dan (B)
 • Mekanikal dan Elektrikal (ME)
 • Fasiliti (F)

Kontraktor boleh memohon kategori pendaftaran seperti di atas berdasarkan kepada kerja-kerja yang akan dilaksanakan. Walau bagaimanapun penetapan Kategori adalah berdasarkan kepada kelulusan akademik dan pengalaman personel teknikal. Pada umumnya permohonan baru yang akan diberikan adalah:

 • Kategori B dan CE sahaja.
 • Kategori ME akan diberikan sekiranya syarikat mempunyai personel teknikal yang memiliki sijil teknikal/ sijil kelayakan akademik berkaitan bidang pembinaan.
 • Kategori F akan diberikan kepada syarikat yang mendaftar perniagaannya dibawah pendaftaran ROC (Sdn Bhd/Bhd) /Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) atau Jabatan Pendaftaran Pertubuhan/Persatuan Malaysia (ROS). Syarikat tersebut mestilah berdaftar dalam Gred G4 ke atas.

Permohonan Pendaftaran Baru

Pendaftaran baru adalah permohonan yang dibuat oleh syarikat yang belum mempunyai pendaftaran dengan CIDB. Syarikat perlu mematuhi kriteria dan syarat-syarat pendaftaran. Kontraktor akan didaftarkan mengikut Gred, Kategori dan Pengkhususan yang layak.Permohonan hanya akan dipertimbangkan sekiranya pemohon memenuhi syarat-syarat berikut:

 • Mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor yang masih sah
 • Bebas dari sabitan tindakan tatatertib atau mahkamah semasa mengemukakan permohonan
 • Memenuhi syarat pendaftaran PPK.Kecuali bagi gred G1 modal berbayar/modal terkumpul untuk SPKK adalah RM10,000
 • Pendaftaran baru SPKK G1 masih dibekukan sehingga diberitahu.
 • Memenuhi syarat pemilikan ekuiti dalam syarikat lain, dan pemegang saham syarikat/ individu yang telah memiliki SPKK tidak boleh memiliki ekuiti melebihi 5% dalam mana-mana syarikat lain yang telah mempunyai SPKK. Ahli Lembaga Pengarah, Pengurusan Utama, Personel Teknikal dan Orang Kompeten syarikat yang telah memiliki SPKK tidak boleh wujud/ didaftarkan dalam mana-mana syarikat lain yang telah mempunyai SPKK.
 • Memperolehi sijil penilaian SCORE yang masih sah sekurang-kurangnya 3 bintang bagi kontraktor gred G5, G6 dan G7.
 • Memperolehi sijil penilaian SCORE yang masih sah sekurang-kurang 2 bintang bagi kontraktor gred G2, G3 dan G4.
 • Memperolehi pensijilan ISO 9001:2008/2015 yang masih sah bagi gred G7.

Tempoh pendaftaran baru adalah dua tahun dan kontraktor perlu mematuhi syarat-syarat berikut dalam tempoh tersebut:

 • Hadir dan lulus Kursus Integriti dan Kod Etika Kontraktor
 • Memenuhi minima mata CCD
 • Hadir dan lulus kursus Pengurusan Bisnes (SKP) - bagi gred G1 hingga G3 yang tidak mempunyai Sijil Teknikal
 • Hadir dan lulus kursus Pengurusan Fasiliti (SKP) - bagi syarikat yang mempunyai kategori Fasiliti (F)
 • Hadir dan lulus kursus Sijil Kecekapan Kemahiran Fasiliti (SKK) - bagi syarikat yang mempunyai kategori Fasiliti (F)

Pembaharuan

Permohonan hanya akan dipertimbangkan sekiranya pemohon memenuhi syarat-syarat berikut:

 • Memenuhi syarat seperti di Permohonan Baru
 • Bagi G1 syarat kewangan yang ditetapkan untuk memperbaharui sijil SPKK adalah sekurang-kurangnya RM10,000.00.
 • Perubahan ekuiti bagi gred G1, perubahan ekuiti tidak dibenarkan (samada melalui pindahmilik atau tambah saham) yang mana jika jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham baru adalah melebihi 49% daripada modal berbayar / terkumpul syarikat, jika berlaku SPKK akan terbatal dan tiada permohonan baru dibenarkan.
 • Perubahan ekuiti bagi gred G2 hingga G7 - Perubahan saham daripada milikan asal 100% dipindahkan ke milikan baru 100% dibenarkan - Perubahan saham melebihi 49% dimiliki oleh pemegang modal baru adalah dibenarkan.
 • Kemasukan pemegang modal baru bagi gred G1 Pemegang saham/pemilik/rakan kongsi baru (individu atau syarikat) tidak dibenarkan memiliki jumlah peratus modal terbesar (majoriti) melainkan Pemegang saham/pemilik/rakan kongsi baru (individu atau syarikat) telah berada dalam syarikat selama 5 tahun bersama dengan Pemegang saham/pemilik/rakan kongsi sediaada .
 • Kemasukan pemegang modal baru bagi gred G2 hingga G7 tiada had tahun untuk pindah milik modal.
 • Permohonan pembaharuan boleh dikemukakan bersama dengan permohonan PPK.

Walaupun kami berusaha untuk memastikan ketepatan maklumat di halaman ini, kami menggalakkan para pengguna untuk mengesahkan butiran denganportal Centralized Information Management System (CIMS)atauportal CIDBuntuk maklumat pendaftaran yang paling terkini dan lengkap.

Cari tender dan sebutharga yang sepadan dengan lesen CIDB anda di tenderpanel.com.